Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

VAN WIJNKOPERIJ DE GOUDEN TON FRANCHISE GROEP B.V.

Uitsluitend geldend voor de, door Wijnkoperij De Gouden Ton Franchise Groep B.V geëxploiteerde webshop.

(ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 34212971)

Artikel 1 - Definities

  • "De Gouden Ton": Wijnkoperij De Gouden Ton Franchise Groep B.V., statutair gevestigd te Wateringen.
  • "Koper": de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met De Gouden Ton aangaat, alsmede zijn of haar rechtsopvolgers;
  • "de Overeenkomst": de tussen De Gouden Ton en Koper tot stand gekomen overeenkomst;
  • "de Onderopdrachtnemer": de door De Gouden Ton bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde of betrokken derde;
  • "de Orderbevestiging": de schriftelijke bevestiging van de order of overeenkomst;
  • "Koopprijs": een door De Gouden Ton en Koper overeengekomen vergoeding voor door De Gouden Ton te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken, welke als zodanig zijn omschreven in de Orderbevestiging;
  • "Overige kosten": alle kosten gemaakt door De Gouden Ton in het kader van de vervulling van de overeenkomst. In ieder geval zullen hieronder worden gerangschikt de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle via de webshop (adres: www.degoudenton.nl) gedane bestellingen en tot stand gekomen overeenkomsten met en leveringen door De Gouden Ton.

2.2. Afwijkende bedingen of eventuele algemene voorwaarden van Koper gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door De Gouden Ton schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

Artikel 3 - Aanbiedingen

3.1. Alle door De Gouden Ton gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft De Gouden Ton het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. Indien aanbiedingen van De Gouden Ton gebaseerd zijn op informatie die door Koper is verstrekt, dan staat Koper in voor de juistheid van die informatie. Voorts staat Koper ervoor in dat zij alle relevante informatie voor de uitvoering van de overeenkomst aan De Gouden Ton heeft verstrekt.

3.3. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door De Gouden Ton verstrekte gegevens, binden De Gouden Ton niet.

3.4. Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht De Gouden Ton niet tot acceptatie van een order. Weigering van een order wordt door De Gouden Ton zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan Koper ter kennis gebracht. De Gouden Ton is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit de weigering ontstaat en/of zal ontstaan voor Koper.

3.5. De Gouden Ton behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

3.6 Op het aankopen van alcoholhoudende producten geldt een wettelijke minimale leeftijd van 16 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 4 - De overeenkomst

4.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tussen De Gouden Ton en Koper eerst dan tot stand nadat De Gouden Ton een order heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging of aanvaarding bepalend is. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Koper daartegen binnen veertien werkdagen na datum van bevestiging of aanvaarding schriftelijk heeft geprotesteerd.

4.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden De Gouden Ton slechts indien deze schriftelijk door De Gouden Ton zijn bevestigd.

4.3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame door de wederpartij binnen veertien werkdagen.

4.4. De Gouden Ton is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

4.5. Indien blijkt dat bij de aanvraag of bij de opgave van gegevens door Koper onjuistheden voorkomen, heeft De Gouden Ton het recht om de prijzen hierover aan te passen of de overeenkomst te ontbinden.

4.6. De Gouden Ton behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 5 - Prijzen en betaling

5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2. Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn en op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces of zoals op de factuur is vermeld.

5.3. Bij niet-tijdige betaling is Koper van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de vervaldatum is De Gouden Ton gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag.

5.4. Indien Koper in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, is De Gouden Ton gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

5.5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door Koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van Koper.

5.6. In geval van wanbetaling heeft De Gouden Ton het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 6 - Levering en levertijd

6.1. Levering van de producten geschiedt op het door Koper opgegeven afleveradres. Het risico van de producten gaat over op Koper op het moment van levering.

6.2. De Gouden Ton zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de ontvangst en uitvoering van bestellingen van producten.

6.3. De opgegeven levertijd is indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft Koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie tegen De Gouden Ton.

6.4. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

6.5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal De Gouden Ton het bedrag dat Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

7.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over op Koper nadat Koper al hetgeen Koper op grond van de overeenkomst aan De Gouden Ton verschuldigd is, heeft voldaan.

7.2. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op Koper over.

Artikel 8 - Klachten en aansprakelijkheid

8.1. Koper is verplicht de geleverde producten bij ontvangst te inspecteren. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk te worden gemeld aan De Gouden Ton.

8.2. De Gouden Ton is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade en winstderving.

8.3. De aansprakelijkheid van De Gouden Ton is te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dat betrekking heeft op het product/de producten waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4. Eventuele aansprakelijkheid van De Gouden Ton jegens Koper is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van De Gouden Ton wordt uitbetaald.

8.5. In geval van overmacht is De Gouden Ton niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Koper ontstane schade.

Artikel 9 - Geschillen

9.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Gouden Ton partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen tussen De Gouden Ton en Koper worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Gouden Ton is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

4.4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Koper voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling door De Gouden Ton.

4.5. De Gouden Ton behoudt zich het recht voor een zekerheid voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst te verlangen, waarvoor de kosten ten laste van Koper komen.<strong>Algemene Voorwaarden Spaarprogramma </strong>

Algemene Voorwaarden Loyaliteitsprogramma Wijnkoperij De Gouden Ton

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het loyaliteitsprogramma ("het programma") van Wijnkoperij De Gouden Ton ("Wijnkoperij De Gouden Ton") waarbij deelnemers punten kunnen sparen op basis van het factuurbedrag van hun aankopen. Door deel te nemen aan het programma stemt de deelnemer in met deze voorwaarden.

Deelnemers

2.1 Het programma staat open voor individuele klanten van Wijnkoperij De Gouden Ton die voldoen aan de deelnamecriteria zoals bepaald door Wijnkoperij De Gouden Ton.

2.2 De deelname aan het programma is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Punten sparen

3.1 Deelnemers verdienen punten op basis van het factuurbedrag van hun aankopen bij Wijnkoperij De Gouden Ton.

3.2 Voor elke euro aan factuurbedrag ontvangt de deelnemer een bepaald aantal punten, zoals vastgesteld door Wijnkoperij De Gouden Ton. Dit aantal kan per product of dienst variëren.

3.3 Punten worden alleen toegekend voor factuurbedragen die volledig zijn voldaan en betaald.

3.4 Wijnkoperij De Gouden Ton behoudt zich het recht voor om het aantal punten per euro factuurbedrag aan te passen en deelnemers hiervan op de hoogte te stellen.

Punten verzilveren

4.1 Verzamelde punten kunnen worden ingewisseld voor beloningen zoals bepaald door Wijnkoperij De Gouden Ton. Dit kunnen onder andere kortingen, cadeaus of exclusieve diensten zijn.

4.2 Deelnemers kunnen hun punten verzilveren bij aankopen bij Wijnkoperij De Gouden Ton , volgens de voorwaarden en beperkingen zoals door Wijnkoperij De Gouden Ton bepaald.

4.3 Punten hebben geen contante waarde en kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

Duur van het programma

5.1 Het programma heeft een onbepaalde looptijd, tenzij anders aangegeven door Wijnkoperij De Gouden Ton.

5.2 Wijnkoperij De Gouden Ton behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment te beëindigen, te wijzigen, op te schorten of te annuleren. Deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Privacy en gegevensbescherming

6.1 Deelnemers stemmen ermee in dat hun persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Wijnkoperij De Gouden Ton voor de uitvoering van het programma.

6.2 Wijnkoperij De Gouden Ton zal persoonlijke gegevens van deelnemers vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het programma of vereist is door de wet.

Aansprakelijkheid

7.1 Wijnkoperij De Gouden Ton is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel voortvloeiend uit de deelname aan het programma, tenzij dit het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Wijnkoperij De Gouden Ton.

7.2 Wijnkoperij De Gouden Ton is niet verantwoordelijk voor eventuele technische storingen, onderbrekingen of fouten die van invloed kunnen zijn op de deelname aan het programma.

Wijzigingen in de voorwaarden

8.1 Wijnkoperij De Gouden Ton behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

8.2 Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden zodra ze zijn gepubliceerd op de website van Wijnkoperij De Gouden Ton of op een andere geschikte manier aan de deelnemers zijn meegedeeld.

Slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen voortvloeiend uit of in verband met het programma zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door deel te nemen aan het loyaliteitsprogramma van Wijnkoperij De Gouden Ton stemt de deelnemer in met deze algemene voorwaarden.